Fravær videregående skole

Fravær videregående skole
Hvis en elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal han eller hun i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
Fravær av helsegrunner skal dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.
1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte.
2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må møte på legekontoret den dagen man er syk.
3. Kostnaden for legeerklæring er 100 kr. I tillegg kommer egenandel for konsultasjon hos lege.