Sykemelding og egenmelding

Sykmelding og egenmelding

Egenmeldinger
Når skal du bruke egenmelding?
•Når du er for syk til å gå på jobb på grunn av din egen sykdom.

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring (sykemelding).
Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første seksten kalenderdagene av et sykefravær. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Hvis du har fravær utover tre kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding.
Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding. Da må du til lege for vurdering om du kan sykmeldes 100%.
Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal få bruke egenmelding hvis:
•du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode,
•arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom
Arbeidsgiveren skal gi deg varsel når de fratar deg retten til å bruke egenmelding, slik at du kan uttale deg.
Hvis du har mistet retten til å bruke egenmelding skal arbeidsgiver vurdere dette på nytt etter seks måneder.

Dersom bedriften du jobber i er en IA-virksomhet, en bedrift som har inngått IA avtalen (inkluderende arbeidsliv), kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.

Bruk av egenmeldinger sparer samfunnet for bruk av lege ved vurdering av kortvarig sykdom som går over av seg selv.

Sykmeldinger
For vurdering av sykmelding må du til time hos din fastlege eller annen lege på legekontoret. Legen kan skrive sykmelding fra den dagen du tok kontakt grunnet sykdommen din. Dato på første sykemeldingsdag kan altså ikke tilbakestilles. ( Før dette må man evt. bruke egenmeldingsdager). For å kunne vurdere en sykemelding, må legen ha et grunnlag for å attestere at dette er tilfellet (observasjonsgrunnlag).
•Legens oppgave er å vurdere din arbeidsførhet.
•For å kunne sykmeldes må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
•Mange som er syke har restarbeidsevne og kan derfor ha nytte av gradert sykmelding, hvor man arbeider kortere dager eller har sykedager innimellom.
Din lege kan vurdere at det er mest hensiktsmessig med en avventende sykemelding. En avventende sykmelding er i praksis en sykmelding som blir utsatt mens arbeidsplassen forsøker å legge til rette arbeidsplassen slik at vedkommende kan jobbe.

Utenlandsopphold:
Man har som hovedregel ikke rett til sykepenger under utenlandsopphold, dette må søkes særskilt om til det lokale NAV kontor. Søknadsskjema finner du på nav.no. Avvikler man ferie behøver man selvsagt ikke dette. Dersom man har avtalt ferie med sin arbeidsgiver og sykdommen ikke er til hinder for dette, kan ferien avvikles som normalt uten å være sykemeldt. Melding om dette gis på sykemeldingsblanketten under egenmeldingsfeltet.

Barns sykdom:
Det er ikke mulig å få sykmelding for ditt barns sykdom, sykmelding kan man kun få ved egen sykdom. Man skal ved barns sykdom bruke omsorgsdager (10 dager med sykt barn).
Hvis du har barn med en kronisk sykdom eller en funksjonshemning og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeid, kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager per kalenderår for det syke barnet.
For barn innlagt i sykehus eller som er utskrevet av sykehus, hvor barnet må ha tilsyn døgnet rundt av foreldre. Kan man søke om pleiepenger. Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Sykehuset har informasjon og egne skjema om pleiepenger.

Dødsfall i famille o.a.:
Det er normalt ikke mulig å få sykmelding ved dødsfall, men ved spesielle omstendigheter kan dette likevel være aktuelt. De fleste arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon ved dødsfall i nær familie.
Ved utviklet egen sykdom som følge av ett dødsfall til en nært forestående, kan sykemelding bli vurdert av din lege å være aktuelt.

Er du sykemeldt logg inn på Ditt NAV på nav.no. Her finner du en tidslinje med nyttig informasjon om hva som skjer underveis i sykefraværet.

Sykepenger og AAP:
Du kan være sykmeldt med sykepenger inntil ett år (52 «nav-uker»). Hvis du fortsatt er syk ved slutten av dette sykepengeåret, kan AAP være en aktuell ytelse.

Det kan også være aktuelt med AAP hvis du er tilbake i jobb etter å ha brukt opp sykepengerettighetene, men blir syk igjen før du har tjent opp nye rettigheter. Du må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen har rett på sykepenger.

Du må selv søke om AAP. Din lege må i tillegg sende en Legeerklæring til NAV.

Du kan få AAP fra det tidspunktet sykepengene utløper, men tidligst fra det tidspunktet du søker om AAP. Du må selv søke om AAP i god tid før retten din til sykepenger er brukt opp. Hvis sykepengeperioden din nærmer seg slutten, anbefaler vi at du er i dialog med NAV.

Mer om sykmelding finner du på NAV sine nettsider; nav.no